WIGOS Metadata Standard, WMO-No.1192 (2017 Edition)